Hvem er vi? 

Bestyrelsen består af 5 eller 7 af foreningens medlemmer. Den vælges på ordinære generalforsamlinger og konstituerer herefter sig selv med formand, kasserer og sekretær. I ulige år vælges mindst 3 medlemmer og i lige år vælges mindst 2 medlemmer til bestyrelsen, og valget gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden mindst 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage aktivt i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejds- og projektgrupper og kan indgå aftaler med andre organisationer eller grupper, når bestyrelsen finder, at det fremmer foreningens formål.

Our History

Miljøforening Midtsjælland i tal

100+
Medlemmer
180+
FB-gruppen

Bestyrelsen

Ziff Hansen

Formand

Inga Birthe Hansen

Næstformand

Dannie Rise

Sekretær

Birgit Nielsen

Kasserer

Kristine Weigand

Bestyrelsesmedlem

Bente Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Jan Ringstrøm Marvig

Suppleant

Martin Larsen

Suppleant